Studiul este bazat doar pe documentele menționate la paginile 3 – 4 din rezumat (solicitare, AIM, AGA, memoriu de prezentare întocmit în baza Legii nr. 292/2018, Raport de amplasament, RAM 2017 – 2019).

Din rezumatul studiului nu reiese că studiul a analizat și cuprinde următoarele:

 • studiul de impact asupra mediului întocmit pentru realizarea depozitului de deșeuri și raportul la acest studiu cu analiza concluziilor acestora,
 • studiul de dispersie a poluanților întocmit pentru întreg depozitul de deșeuri care să includă în situația analizată cele 6 celule construite în prezent dar și simularea dispersiei poluanților pentru celulele 7 – 10 pentru care se solicită aprobarea de dezvoltare pentru cele 3 scenarii posibile (calm atmosferic, vânt moderat și vânt puternic),
 • documentația cadastrală și planul de situație cu specificarea distanțelor de la perimetrul unității până la fațada imobilelor din vecinătate și memoriul tehnic din care să rezulte distanţele faţă de vecini pe fiecare reper cardinal,
 • identificarea clară a tuturor surselor de poluanţi şi măsurile de protecţiea factorilor de mediu,
 • lucrările de reconstrucţie ecologicărealizate de ECO SUD S.A. pentru celulele închise sau celulele cu activitate sistată şi măsurile pentru monitorizarea impactului acestora asupra mediului,
 • descrierea procesului tehnologic al activității desfășurate în incinta depozituluişi reprezentare grafică a acestuia prin schiţe cu precizarea etapelor fluxului tehnologic,
 • buletinele de analiză a factorilor de mediu (apă, aer, sol, apă subterană, vectori microbiologici, zgomot) pentru toată durata de viață a depozitului,
 • planul de monitorizare a factorilor de mediu și eficiența acestuia,
 • rapoartele anuale de mediu pe întreaga perioadă de exploatare a depozitului de deșeuri.
 • date statistice ai indicatorilor de sănătate furnizate de DSP Dolj pentru localitățile limitrofe depozitului Mofleni

Conform rezumatului, studiul analizează activitatea de depozitare a deșeurilor în cadrul depozitului Mofleni, activitate care se desfășoară pe o durată de aproximativ 39 de ani. Activitatea de depozitare a deșeurilor este o componentă a gestionării deșeurilor și este reglementată printr-olege specială - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor care transpune Directiva UE 2008/98/CE privind deșeurile. Prin aceasta se prevede că operatorul, în speță ECO SUD S.A., are obligația de a efectua tratarea preliminară a deșeurilor înainte de eliminare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3), prin aplicarea ordinii prioritare de gestionare a deșeurilor, respectiv: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea. În consecința acestor obligații, în depozitul de deșeuri MOFLENI trebuie permisă eliminarea deșeurilor municipale numai dacă acestea au fost supuse în prealabil unor operațiuni de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilitate prin directiva europeană, anume reducerea cantităților de deșeuri eliminate.

Activitatea desfășurată la depozitul Mofleni, conform celor descrise în rezumat, nu respectă prevederile europene în materie și  nu cuprinde o operațiune de tratare a deșeurilor prin sortare, tratare biologică sau recuperare, toate deșeurile fiind eliminate direct cu încălcarea prevederilor legale.

Studiul nu cuprinde nici un set de măsuri pentru a reduce impactul asupra mediului și al calității vieții, măsuri prevăzute de acordul de mediu nr. 4/30.07.2010 în baza căruia a realizat depozitul de deșeuri la cap. III. 4 și III.5 – pagina 8.

Studiul nu cuprinde și nu analizează dacă operatorul a implementat planul de monitorizare a mediului prevăzut la cap. IV.3 – pagina 10 din acordul de mediu nr. 4/30.07.2010.

Studiul nu evaluează de ce operatorul nu a închis celulele 2 – 4 cu activitate sistată și acoperite provizoriu și pentru că nu prezintă această situație ca o neconformitate, nu analizează riscurile pentru mediu și pentru populație pentru nerealizarea acestor lucrări.

Studiul nu prezintă modalitatea de funcționare a instalațiilor de depoluare existente în obiectiv (instalația de epurare și instalația de ardere a gazelor). Nu este evaluată eficiența acestor instalații în raport cu extinderea depozitului cu 4 celule noi (dacă aceste instalații sunt suficiente sau este necesară extinderea/modernizarea lor). Studiul nu conține o simulare a volumul de levigat generat prin extinderea depozitului și nici o simulare a volumul de gaz care va fi generat.

Studiul nu analizează monitorizarea factorilor de mediu conform prevederilor/obligațiilor din autorizația integrată de mediu nr. 72/24.08.2015 revizuită în 11.09.2018 și nu sereferă la concentrațiile de poluanți admise conform capitolului 10 – pagina 20 din AIM. Pentru investigarea solului sunt analizate doar probe din zona unde vor fi construite noile celule și nu din punctele de prelevare menționate în autorizație (est de celula 5 și vecinătatea bazinului de levigat) și nu compară rezultatele probelor cu valorile de referință impuse de tabel 10.3 – pagina 21. Sunt emise opinii doar pentru o parte din indicatorii analizați, anume: HAP, BTEX, pentru restul de indicatori nu se specifică nici un rezultat și nici o încadrare în raport cu limitele legale. Nu sunt specificate rezultatele (nici indicatorii) analizei probelor de apă subterană și nici nu este realizată o comparație cu valorile de referință impuse de primul buletin de analiza considerat proba martor. Pentru calitatea aerului au fost realizate măsurători pentru 5 indicatori diferiți de cei prevăzuți prin autorizația integrată de mediu fiind omise realizarea de măsurători pentru indicatorii acroleina și metilmercaptan. Pentru factorul de mediu zgomot, nu este descrisă metoda de analiză și nu au fost respectate prevederile ordinului 119/2014 pentru realizarea acestor determinări.

Nu sunt cuprinse opinii pentru apele generate in urma tratării levigatului, conform autorizației de mediu acestea sunt evacuate în Jiu. Nu este realizată o analiză/interpretare a respectării cerințelor impuse pentru apele evacuate în emisari naturali – NTPA 001/2005. De fapt aceste ape nici măcar nu sunt specificate în capitolul apelor uzate generate din activitatea depozitului Mofleni.

Studiul nu conține informații despre:

 • o eventuală zonă verde tampon/de protecție creată în conformitate cu prevederile autorizației pentru protecția așezărilor umane
 • eventuale măsuri care compensează nerespectarea limitei de 1000 m față de locuințele cele mai apropiate
 • managementul mirosului în consecința legii mirosului aprobată prin legea nr. 123/10.07.2020
 • de ce nu se respectă proiectul inițial care prevede extinderea etapizată cu 30 de celule de dimensiuni reduse și se preferă extinderea cu 4 celule cu dimensiuni mult mai mari față de cele inițiale
 • sistemul de îngrădire completă și de supraveghere video al amplasamentului prevăzut în AIM
 • perdea forestieră care trebuia înființată pe limita amplasamentului
 • situația puțurilor pentru captarea gazului și verificarea obligației de funcționare permanentă a instalației de ardere a gazului
 • situația sesizărilor venite din partea publicului
 • analiza alternativelor existente

Nu sunt amintite neconformitățile constate ca urmare a controalelor efectuate de Garda de Mediu și nici măsurile dispuse de autorități pentru conformarea activității – a se vedea spre exemplu postarea Gărzii de Mediu Dolj.

Studiul nu specifică distanța de la limita obiectivului la cele mai apropiate obiective de tip locuință ci de la componentele (celule) care vor fi situate în incinta acestuia.

Studiul nu conține nici un fel de recomandare pentru activitatea analizată.

Concluzia că impactul activității este nesemnificativ nu este suficient susținută cu argumente.